SD-Torque

16,320,000 

SD-Torque

Sử dụng để cấy ghép implant nha khoa tiếp cận được dễ dàng vùng răng cối nơi khó cấy ghép implant với cây vặn lực

Dễ dàng cài đặt torque (5-35N/cm)

SD-Torque

16,320,000