Any-etching

59,000 

Dạng kem giúp đặt chính xác các vị trí mong muốn

Chất etch dạng kem tránh xói mòn.

Giúp tạo công thức etching tốt nhất (10s cho ngà, 15s cho men)

Nồng độ 37%.

Cho phép đặt chính xác vào bất kỳ vị trí nào.

Có thể sử dụng cho ngà và men.

Any-etching

59,000 

Danh mục: