Pointnix

Pointnix là một trong những nhà cung cấp sản phẩm nha khoa uy tín hàng đầu của Hàn Quốc.

Pointnix is ​​one of Korea’s leading reputable dental product suppliers.

Mục tiêu của Pointnix:

1. Sứ mệnh: Một công ty đóng góp vào sự phát triển của lĩnh vực y tế thông qua sự phát triển Công nghệ không ngừng.

2. Tầm nhìn: Công ty được khách hàng tín nhiệm nhất (Quản lý để Hiện thực hóa ước mơ) – Khách hàng muốn mua, Nhân viên muốn làm việc, Cổ đông muốn đầu tư vào.

Target of Pointnix:

1. Mission: A company contributing to the developmentof the medical field through constant Technology development.

2. Vision: Most trusted company by customers (Management to Realize Dreams) – Customers want to buy, Employees want to work, Shareholders want to invest in.

3. Giá trị chính: Sáng tạo, Thách thức, Trách nhiệm

4. Mục tiêu quản lý: Năm 2025 – Top 5 thiết bị y tế, Top 3 công ty Implant tại HÀN QUỐC

3. Key Values: Creative, Challenge, Responsibility

4. Management Target: 2025 – Top-5 Medical device, Top-3 Implant company in KOREA

Sản phẩm từ nhà cung cấp Pointnix