VSI

VSI đã phát triển thiết bị khử tĩnh điện sử dụng tia X mềm lần đầu tiên tại Hàn Quốc và khắc phục được hạn chế của thiết bị khử tĩnh phóng điện corona thông thường. Ngoài ra, VSI còn góp phần rất lớn vào việc nâng cao chất lượng và năng suất của quá trình sản xuất công nghiệp.
VSI has developed the electrostatic elimination device using soft X-ray for the first time in Korea and overcomes the limitation of the conventional corona discharge static eliminator. In addition, VSI contributes greatly to improving the quality and yield of industrial manufacturing process.

  Hơn nữa, vào năm 2010, VSI đã bảo đảm công nghệ dán CNT cấp thương mại tốt nhất thế giới cho phát xạ trường và thành công trong việc thương mại hóa các nguồn tia X phát xạ trường dựa trên CNT.  Furthermore, in 2010, VSI secured the world’s best commercial-grade CNT paste technology for field emission, and succeeded in commercialization of CNT-based field emission X-ray sources. 

Ngoài ra, nguồn tia X kỹ thuật số phát xạ trường công suất cao dựa trên CNT được thương mại hóa đầu tiên trên thế giới đang cách mạng hóa mô hình trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm thiết bị y tế và thiết bị kiểm tra không phá hủy.
In addition, the world’s first commercialized high-power CNT-based field emission digital X-ray sources are revolutionizing paradigms in a variety of industries, including medical devices and nondestructive testing equipment.

Sản phẩm từ nhà cung cấp VSI