Unica

Unica Group là một trong những công ty đầu tiên sản xuất hệ thống làm trắng răng từ năm 1994.

Unica Group has been one of the first companies to produce dental whitening systems since 1994.

Với hơn hai mươi năm bí quyết và nhờ không ngừng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, Unica đã đạt được vị trí hàng đầu trong thị trường toàn cầu về các sản phẩm làm trắng răng.

With more than twenty years of know-how and thanks to continuous investments in research and development, Unica Group has achieved a leading position in the teeth whitening global market.

Cùng với sự hợp tác cùng với Tín Nha, chúng tôi cung cấp các sản phẩm nha khoa chất lượng và giá cả tốt cho các bác sĩ nha khoa Việt Nam.

Along with the cooperation with Tin Nha, we provide the best quality and affordable dental products to Vietnamese dentists.

Sản phẩm từ nhà cung cấp Unica