Seil Global

Năm 1989, Seilglobal được thành lập dưới sự điều hành của Mr. An. Kể từ khi thành lập, Seilglobal Co., Ltd trở thành nhà phân phối lớn nhất các sản phẩm và dịch vụ nha khoa cho khách hàng bao gồm các cơ sở thực hành nha khoa và phòng thí nghiệm, thực hành bác sĩ tại Thị trường Hàn Quốc.

In 1989, Seilglobal was established under the management of Mr. An. Since established, Seilglobal Co., Ltd become largest distributor of dental products and services to customers including dental practices and laboratories, physician practices in Korean Market.

Seilglobal Co., Ltd điều hành bốn nhóm kinh doanh – Sản xuất, Xuất khẩu, Nhập khẩu và Trung tâm mua sắm trực tuyến thông qua mạng lưới phân phối tập trung và tự động, cung cấp cho khách hàng tại hơn 50 quốc gia cũng như Thị trường Hàn Quốc. Để đáp ứng nhu cầu về sự hài lòng của khách hàng, chúng tôi tập trung vào tiếp thị trực tuyến, ngoại tuyến.

Seilglobal Co., Ltd operates its four business groups-Manufacture, Export, Import and On-Line shopping mall through a centralized and automated distribution network, which provides customer in more than 50 countries as well as the Korean Market.
To meet the needs of customer’s satisfaction, we focus on online, off-line marketing.

Hơn nữa, chúng tôi đã phát triển nhiều nội dung trực quan cho quảng cáo và cung cấp sự đa dạng cho khách hàng như danh mục, sách lịch trình, v.v.

Furthermore, we have developed the variety of visual contents for advertisement and offering the diversity of customer like catalogue, schedule book and so on.

Sản phẩm từ nhà cung cấp Seil Global