Hanenkrat

E. Hahnenkratt GmbH là một trong những nhà sản xuất gương nha khoa hàng đầu thế giới. Đây là một doanh nghiệp gia đình quy mô vừa – hiện đang ở thế hệ thứ 4 – chúng tôi sản xuất độc quyền tại cơ sở của chúng tôi ở Đức ở Königsbach-Stein.

E. Hahnenkratt GmbH is one of the world’s leading manufacturers of mouth mirrors. As a medium-sized family business – currently in the 4th generation – we produce exclusively at our German site in Königsbach-Stein.

Khát vọng đổi mới, việc sử dụng nhất quán công nghệ cao trong phát triển và sản xuất, và sự cam kết của nhân viên là nền tảng cho chất lượng cao của các sản phẩm nha khoa của chúng tôi.

Aspirit of innovation, the consistent use of high-tech in development and production, and the commitment of our employees form the basis for the high quality of our dental products.

Kỹ thuật cơ khí của chính công ty là trung tâm của câu chuyện thành công của chúng tôi. Đặc biệt ở đây bạn có thể cảm nhận được tình yêu đối với công nghệ cao. Ngày nay, hơn 80 nhân viên làm việc trong tòa nhà của công ty trong khu công nghiệp ở Stein gần Pforzheim, nơi đã được mở rộng trở lại.

The company’s own mechanical engineering is the heart of our success story. Especially here you can feel the love for high-tech. Today, more than 80 employees work in the company building in the industrial area in Stein near Pforzheim, which has been expanded again and again.

Sản phẩm từ nhà cung cấp Hanenkrat