Cotisen

 

Huanghua Promisee Dental Co., Ltd. là nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm nha khoa dùng một lần. Promisee Dental có diện tích 18.000 mét vuông và có hai nhà máy, nơi là cơ sở hạ tầng cho các phòng ban như R & D, sản xuất, lưu trữ và bán hàng. Kể từ khi thành lập vào năm 2008, Promisee Dental đã không ngừng nâng cao trình độ công nghệ, nêu bật ưu điểm của thiết kế và chế tạo khuôn, đồng thời phát triển và sản xuất hàng loạt sản phẩm nha khoa dùng một lần.

Huanghua Promisee Dental Co., Ltd. is a professional manufacturer of disposable dental products. Promisee Dental covers an area of 18,000 square meters and has two factories, which is accompanying infrastructure such as R & D, production, storage and sales. Since established in 2008, Promisee Dental has continuously improved the technological level, highlighted the advantages of mold design and manufacturing, and developed and produced a series of disposable dental products.

Vào năm 2017, Promisee Dental đã xây dựng một nhà máy mới tại Công viên Khoa học và Công nghệ Hoàng Hoa, có diện tích 12 mẫu và diện tích xây dựng là 5.000 mét vuông. Promisee Dental có kế hoạch xây dựng một xưởng không bụi cấp 100.000 có diện tích 600 mét vuông trong nhà máy mới. Vào tháng 5 năm 2019, bộ phận kinh doanh, bộ phận thành phẩm và kho hàng đã được chuyển đến nhà máy mới, đồng thời thực hiện sự phát triển đồng bộ của nhà máy mới và nhà máy cũ.

In 2017, Promisee Dental built a new plant in the Huanghua Science and Technology Park, covering an area of 12 acres and a construction area of 5,000 square meters. Promisee Dental plans to build a 100,000-level dust-free workshop cover an area of 600 square meters in the new plant. In May 2019, sales department, finished product department and warehouse were moved into the new plant, and to realize the simultaneous development of the new factory and the old factory.

Sản phẩm từ nhà cung cấp Cotisen